Ochrana osobných údajov

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

pre zákazníkov spoločnosti Avionel s. r. o.,

zmluvných partnerov, ich zamestnancov a zástupcov (ďalej aj „oznámenie“)

v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(„Nariadenie“ alebo „GDPR“)

 1. Kto je prevádzkovateľom a kde sa na nás môžete obrátiť?

Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb vaše osobné údaje, najmä aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené.

Naše podmienky ochrany osobných údajov sa vzťahujú na každého, kto nás kontaktuje  za účelom poskytnutia ponuky, objedná si naše služby alebo produkty,  alebo navštívi našu webstránku. Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú určené aj:

 • našim zmluvným partnerom, ktorí nám dodávajú tovary, služby alebo práce, ich zamestnancom a zástupcom,
 • našim zákazníkom, fyzickým osobám, vrátane potenciálnych a ich zástupcom,
 • zamestnancom a zástupcom našich zákazníkov, právnických osôb, vrátane potenciálnych,
 • našim dodávateľom fyzickým osobám, prípadne ich zamestnancom.

Vaše údaje spracúvame vždy iba v rozsahu, v ktorom ich nevyhnutne potrebujeme pre daný účel spracúvania. Vo väčšine prípadov ide iba o vaše kontaktné a identifikačné údaje. V prípade zákazníkov ide o ďalšie údaje, ktorých získavanie a zhromažďovanie nám ukladajú príslušné právne predpisy alebo ktoré získavame v súvislosti s poskytovaním služieb.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Avionel s. r. o., IČO: 51 110 873, so sídlom Hanojská 5, 040 13 Košice, tel. +421 908 406 672.    

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu, ktorou je Stanislav Hudák, na  e-mailovej adrese: hudak@avionel.sk.   

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR”), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi.

 1. Prečo spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme boli schopní plniť naše povinnosti:

 • zo zmluvných vzťahov s našimi zákazníkmi a zmluvnými partnermi,
 • z oprávnených záujmov, ktoré sledujeme
 • z právnych predpisov.

Čo to znamená konkrétne?

 1. Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak nás kontaktujete s dopytom našich služieb. V tom prípade nám poskytujete zväčša vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko, telefónny kontakt, typ budovy, adresu inštalácie fotovoltiky a obsah vašej požiadavky.

           Tieto údaje potrebujeme spracúvať po nevyhnutnú dobu na vybavenie vašej požiadavky alebo konzultácie. Pokiaľ sa na spolupráci nedohodneme, vaše údaje budeme spracúvať najdlhšie jeden mesiac od našej poslednej komunikácie, následne ich zlikvidujeme.

           Tieto údaje spracúvame na základe plnenia predzmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). V prípade, ak nám poskytnete súhlas s ponechaním vašich údajov v našej databáze na účely zasielania zaujímavých ponúk, budeme vaše údaje spracúvať na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 • Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať aj v prípade, ak sa následne stanete našim zákazníkom a dohodneme sa, že vám poskytneme našu službu alebo naopak, stanete sa dodávateľom tovarov, služieb alebo prác pre našu spoločnosť.

V tomto prípade budeme spracúvať vaše kontaktné a fakturačné údaje, ako aj komunikáciu a podklady, ktoré ste nám poskytli na účely dodania tovaru, služieb alebo prác.

Tieto údaje potrebujeme spracúvať, aby sme vám mohli poskytnúť našu službu, dodať náš tovar, fakturovať ho, resp. uchovať na daňové účely. Rovnako ich potrebujeme v prípade, ak si u vás objednávame tovar, práce alebo služby.

Tieto údaje uchovávame počas doby poskytovania služieb a po dobu, ktorú od nás vyžadujú právne predpisy (väčšinou počas 10 rokov od posledného dodania tovaru, v zmysle daňových predpisov).

           Tieto údaje spracúvame na základe plnenia zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)          alebo na účely splnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Podrobnejší prehľad našich účelov a právnych základov nájdete nižšie.

 1. Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?
Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ
Poskytovanie služieb: oslovenie potenciálnych zákazníkov s ponukou  poskytnutia služieb v oblasti fotovoltiky (projektovanie, montáž, servis, revízia zariadení),vypracovanie a zabezpečenie administratívneho procesu povinného ohlásenia a pripojenia do distribučnej siete, vypracovanie odbornej revíznej správy od zapojenia príslušného zariadenia.¹Plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ²Prevažujúce oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), resp. ³súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)    
Marketingové a PR účely: vykonávanie prieskumov a nadväzujúcich analýz za účelom použitia získaných dát na určovanie následnej marketingovej a obchodnej stratégie,zasielanie obchodných ponúk (zliav, špeciálnych akcií, resp. noviniek),zvyšovanie kvality v oblasti poskytovania služieb.¹Prevažujúce oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ²Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)    
Poskytovanie služieb a podpory zákazníkom online: zákaznícka podpora a optimálne fungovanie webstránok,kontaktný online formulár,bezpečnosť,meranie návštevnosti webstránok.¹Prevažujúce oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ²Plnenie zákonnej povinnosti, (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Ochrana majetku a bezpečnosti kamerový vstupný systém do priestorov spoločnosti. Prevažujúce oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) Pri spracúvaní osobných údajov na účel oprávnených záujmov musí prevádzkovateľ alebo tretia strana posúdiť spôsobom stanoveným v Nariadení, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.   Voči spracúvaniu osobných údajov na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany máte právo namietať.
Účtovné a daňové účely (uchovanie daňových dokladov pre potreby správy daní)Splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)  
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Vybavovanie podnetov, žiadostí a sťažnostíSplnenie zákonných povinností čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Štatistické účelyPrávny základ pôvodných účelov v zmysle čl. 89 GDPR
ArchiváciaSplnenie zákonných povinností čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), resp. právny základ pôvodných účelov v zmysle čl. 89 GDPR
 1. Aké sú kategórie príjemcov osobných údajov? Kto sú naši sprostredkovatelia?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto subjekty:

 • súdy a orgány činné v trestnom konaní, Policajný zbor, súdni exekútori, 
 • iné oprávnené subjekty v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené aj príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe našej vzájomnej dohody. Ide o tieto subjekty:

 • spolupracujúca advokátska kancelária (v prípade uplatňovania právnych nárokov).

Zmluvní partneri, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene, sú našimi sprostredkovateľmi. Pri spracúvaní sa riadia našimi pokynmi. Vždy sa vopred uisťujeme, či konkrétny sprostredkovateľ  poskytuje dostatočné garancie bezpečného a legálneho spracúvania údajov. Sprostredkovateľom poskytujeme iba osobné údaje v rozsahu, ktorý je absolútne nevyhnutný.

V súčasnosti sú našimi sprostredkovateľmi poskytovatelia účtovných služieb, právnych služieb, poskytovatelia IT a softvérovej podpory.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín (t. z. krajín mimo EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) realizujeme len v nevyhnutných prípadoch, a to vždy v súlade s požiadavkami GDPR. Podrobnejšie informácie sú vám k dispozícii v dokumente: Informácie o používaní súborov cookies.

 • Ako o vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás v rámci predzmluvných vzťahov alebo od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelil jej súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom webovej stránky, a pod.).

Na účely uvedené v bode III. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • titul, meno a priezvisko, adresu, bankové spojenie, podpis;
 • vaše zákaznícke preferencie, napr. počet izieb, lokalita, rozpočet, typ rodinného domu;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s našimi účelmi.

V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov zákazníkom, jeho zamestnancom alebo zástupcom, môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť zákazníkovi našu službu. V prípade, ak s vami uzatvárame zmluvu o poskytnutí služieb, môže byť poskytnutie vašich osobných údajov zmluvnou povinnosťou, najmä v súvislosti s dostatočnou identifikáciou zmluvných strán alebo komunikáciou medzi zmluvnými stranami. Rozhodnutie uzatvoriť zmluvu alebo vstúpiť do rokovania o zmluve je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie môže mať za následok neuzavretie zmluvy o poskytnutí služby, dodaní tovaru alebo neobjednanie požadovanej služby alebo prác z našej strany. 

 • Aké sú kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame?

Spracúvame iba bežné kategórie osobných údajov, najmä:

 • identifikačné a kontaktné údaje zákazníka alebo iných osôb v rámci zmluvných vzťahov,
 • údaje vyžadované zákonom na identifikáciu zákazníka a overenie identifikácie,
 • údaje o histórii objednaných služieb a komunikácie so zákazníkom.
 • Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Na účely marketingu môžeme využívať profilovanie, teda automatizované spracúvanie osobných údajov, ktoré hodnotí aspekty vzťahujúce sa k zákazníkovi, a ktoré nám následne umožňuje vytvoriť ponuku produktov alebo služieb prispôsobenú zákazníkovi, najmä podľa nákupnej histórie zákazníka. Zasielanie obchodných ponúk však adresát môže  odmietnuť kedykoľvek a zdarma prostredníctvom odkazu v e-mailovej správe.

Pri profilovaní zákazníka sú využívané údaje získané našou spoločnosťou na základe využívania našich produktov a služieb zákazníkom. Tieto údaje spoločne slúžia na vytvorenie profilu zákazníka. Na základe profilu zákazníka je zákazníkovi vytvorená a doručená taká ponuka produktov a služieb, ktorá je individualizovaná a personalizovaná na jeho potreby.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie prijaté na základe výlučne automatizovaného individuálneho rozhodovania (tzn. algoritmické rozhodnutie počítačového programu bez ľudského zásahu) vrátane profilovania a tiež má právo požadovať vhodné opatrenia z našej strany (napr. ľudský zásah, možnosť vyjadrenia svojho stanoviska alebo právneho napadnutia daného rozhodnutia).

 • Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov sledujeme nasledovné oprávnené záujmy:

ÚČEL SPRACÚVANIASLEDOVANÉ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY
Právne a zmluvné účelyzmluvy, právne záležitosti, GDPR
Ochrana majetku a bezpečnosťsystémy na kontrolu vstupov do určených priestorov prevádzkovateľa
Marketingové a PR účelyzvyšovanie povedomia a dobrého mena (PR)priamy marketing.
 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje týkajúce sa zákazníkov, ich zamestnancov alebo zástupcov uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu zákazníka, zamestnanca alebo zástupcu ako dotknutej osoby najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Z tohto dôvodu sme vymedzili nasledovné všeobecné doby uchovávania:

Účel spracúvania osobných údajovVšeobecná lehota uchovávania údajov
Právne a zmluvné účely  Počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom a následne 10 rokov od jeho skončenia.
Bezpečnosť  Počas kontroly vstupu do priestorov prevádzkovateľa a 24 hodín po jeho skončení.
Účtovné a daňové účely  10 rokov nasledujúcich po roku vzniku účtovného dokladu obsahujúceho osobné údaje.
Marketingové a PR účely  Do jedného roka odo dňa začatia spracúvania, počas lehoty uvedenej v poskytnutom súhlase, resp. do jeho odvolania.
 • Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Na ochrane vašich osobných údajov nám záleží, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom elektronickej žiadosti.

Zákazník, resp. iná dotknutá osoba, má právo:

 • namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré spracúvame na právnom základe oprávnených záujmov. 
 • kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa

 • prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
 • vymazanie osobných údajov, ktoré spracúvame,  podľa čl. 17 GDPR, O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode IX. tohto oznámenia;
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia údajov aj ďalším príjemcom podľa čl. 19 GDPR, 
 • odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré ste nám poskytli podľa čl. 20 GDPR v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu.

Tie, z týchto práv, ktoré si môžete uplatniť priamo u našej spoločnosti, si uplatníte správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode I. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

Každá dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je primárne Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje dozorného orgánu v SR:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

telefón:  +421 /2 3231 3214

 • Zmena podmienok ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré je vám naša spoločnosť povinná poskytnúť, sa môžu meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť. Túto zmenu vám dáme do pozornosti oznámením na tejto webstránke.

Avionel s. r. o. 

Košice, máj 2024

Návrat hore