Požiadavky na revíziu fotovoltiky

Pri OPaOS (revízií) kontrolujeme stav bezpečnosti elektrického zariadenia. Ale podľa akej normy tuto revíziu na fotovoltike vykonávame? V projekte PBS sa nachádzajú dôležite požiadavky na zariadenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Nielen určenie triedy reakcie na oheň u použitých káblov v rôznych priestoroch, ale aj obmedzenia rozmiestnenia panelov pre požiarne zásahové cesty a únikové cesty (nie všade môžu byť panely umiestnene). Ako podklad k revízii je nutná aj dokumentácia od použitých rozvádzačov. Rozvádzače musia byť vyrobene podľa STN EN 61439-1. Ak sú určené pre laikov, tak aj podľa STN EN 61439-3. Pre priemysel aj podľa STN EN 61439-2. Každý rozvádzač je výrobok a vzťahujú sa naň, okrem iného, ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a NV č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu, ktoré v § 6 určuje povinnosti výrobcu, v § 12 postup EU vyhlásenia o zhode a v prílohe 4 jeho obsah. Obsah technickej dokumentácie k elektrickému zariadeniu je špecifikovaný v prílohe 3. Ako prvá určite každému revíznemu technikovi napadne STN 33 2000-6 a potom STN 33 1500. Tieto normy sú však na fotovoltické zariadenie použiteľne iba čiastočne. Prípadne ešte STN 33 2000-7-712. Tam je ale revízii venovaný iba jeden článok. Predpísane postupy overenia fotovoltiky sú v norme STN EN 62446-1.

 • Kapitola 1 Úvod
 • Kapitola 2 Normatívne odkazy
 • Kapitola 3 Termíny a definície
 • Kapitola 4 Požiadavky na dokumentáciu
 • Kapitola 5 Overovanie – prehliadka a skúška
 • Kapitola 6 Revízia – skúšky kategórie 1
 • Kapitola 7 Revízia – skúšky kategórie 2
 • Kapitola 8 Revízia – doplnkové skúšky
 • Kapitola 9 Správa z revízie
 • Príloha A – C Vzory správ z revízie
 • Príloha D Vysvetlenie tvarov VA charakteristík analýzy rizika podľa STN EN 62305-2.

Zdroje k článku: SEZ-KES, občastník Fáza

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore