Požiadavky na zhotovenie projektu fotovoltiky

Poznáme dve základné roviny na zhotovenie fotovoltiky, prvou je legislatívna rovina a tou druhou je technická rovina zhotovenia projektu a revízie fotovoltiky

Legislatívne predpisy a metodické usmernenia pre fotovoltiku:

 • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
  • § 4 Práva a povinnosti výrobcu elektriny
  • § 4a Výroba elektriny z malého zdroja do 10,8 kW (§2, ods. 3, k) – 16 A/fázu), nie je podnikanie s elektrinou, bezplatne pripojenie na existujúcom OM, ak ma dotáciu nemôže predávať, ohlásiť treba aj OFFGRID!
  • (§4a, ods. 6)
  • § 4b Výroba elektriny v lokálnom zdroji
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
  • §4 ods. (4) Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW výrobcom elektriny, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu.
  • §4 ods. (9) Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW.
 • Metodické usmernenie MDVaRR SR pre stavebne úrady č. 23638/2011/SVBP-53431
 • Usmernenie MV SR č. PHZ-OPP- 2012/000xxx-001 – Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť fotovoltických systémov na stavbách: Pre fotovoltické inštalácie, samozrejme, platia všetky základné bezpečnostne normy, plus ďalšie, ktoré sa venujú špeciálne fotovoltike, najmä:
  • STN 33 2000-7-712 (33 2000): 2022 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-712: Požiadavky na osobitne inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy
  • STN EN 62446-1 (36 4670): 2016 Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu. Časť 1: Systémy pripojene na elektrickú rozvodnú sieť. Dokumentácia, preberacie skúšky a prehliadka
  • STN EN IEC 62446-2 (36 4670): 2020 Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu. Časť 2: Systémy pripojene na elektrickú rozvodnú sieť. Údržba PV systémov
  • STN 33 2000-5-551 (33 2000): 2010 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty
  • STN 34 3085 (34 3085): 2016 Pravidla na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách
  • STN P CLC/TS 51643-32 (34 1392): 2020 Ochranné zariadenia proti prepätiu nízkeho napätia. Časť 32: Prepäťové ochranné zariadenia pripojene na stranu DC fotovoltických zariadení. Zásady výberu a použitia
  • STN 33 2000-8-2 (33 2000): 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Elektrické inštalácie nízkeho napätia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie
  • STN EN 50618 (34 7620): 2015 Elektrické káble pre fotovoltické systémy
  • STN EN IEC 62040-1 (36 9065): 2020 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 1: Bezpečnostne požiadavky
  • STN EN IEC 62040-2 (36 9066): 2019 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)
  • STN EN IEC 62040-3 (36 9066): 2021 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 3: Metoda určovania požiadaviek na funkčne vlastnosti a skúšky
 • Súbor STN EN 62305
 • ATN® 011 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Stavby s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie
 • ATN® 005 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny. Detaily návrhu a zhotovenia

Dokumentácia k fotovoltike

Dokumentácia k fotovoltike je dôležitou súčasťou každého fotovoltického projektu a obsahuje informácie, ktoré sú potrebné pre správnu inštaláciu, prevádzku a údržbu daného systému. Základným dokumentom je protokol o určení vonkajších vplyvov. Na jeho základe projektant navrhne riešenie a vyberie zodpovedajúce prvky. Dôležité ochranné opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti fotovoltického zariadenia sú podrobne špecifikované v norme STN 33 2000-7-712.

Hlavne na články tykajúce sa DC časti sa v praxi často zabúda. Norma STN EN 62446-1 v kapitole 4 podrobne opisuje, aké informácie a údaje by mali byť súčasťou projektovej dokumentácie. Zvyčajne je potrebných viac informácií, než bežne zhotovitelia poskytujú investorom. Tieto údaje sú nevyhnutné pre revízneho technika, ktorý musí overiť bezpečnosť fotovoltickej inštalácie. Priestor v tomto príspevku je mimo rozsah vymenovania všetkých potrebných informácii o zložení dokumentácie fotovoltického zariadenia. Z dokumentácie musia byť, okrem iného, pre revízneho technika jasné parametre použitých panelov (nestačí iba výkon vo Wp), striedačov a ostatných komponentov, dimenzia vodičov a káblov, použité ochranne opatrenia, ktorých funkčnosť má overiť.

Fotovoltika a ochrana pred bleskom

Ochrana pred bleskom je povinná pre všetky elektrické zariadenia, resp. jej potreba sa musí posúdiť na základe výpočtu. Bez projektu ochrany pred bleskom a manažmentu rizika nie je možné posúdiť, či je ochrana pred bleskom fotovoltického zariadenia funkčná a dostatočná. Všetky časti FVZ musia byť v ochrannom priestore strojených alebo náhodných zachytávačov – v zóne LPZ 0B. Existujú dva prípady: buď je dodržaná dostatočná vzdialenosť všetkých súčastí FVZ od zachytávanej sústavy a sústavy zvodov použitého vonkajšieho LPS alebo nie je dodržaná určitá vzdialenosť. Na základe toho sa uplatňujú rôzne požiadavky na ďalšie opatrenia pre systém ochrany pred bleskom. Treba si uvedomiť, že ak nie je dodržaná dostatočná vzdialenosť, pri priamom zásahu blesku do stavby sa takmer s istotou fotovoltické panely poškodia. Preto je dôležité snažiť sa vybudovať izolovaný systém LPS oddialením vodičov zachytávačov a zvodov alebo vysokonapäťovým vodičom. Použité prvky musia byť nainštalované v súlade s montážnym návodom výrobcu.  Rovnako dôležité je aj ekvipotenciálne pospájanie proti blesku na všetkých kovových častiach fotovoltického systému, nielen na konštrukcii ale aj na jednotlivých vodičoch a kábloch. Bez riadnej ochrany pred bleskom nie je možné uviesť do prevádzky fotovoltické alebo akékoľvek iné elektrické zaraiadenie.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore